Skip links

Veri Koruma ve Gizlilik Politikası

Çerez Ayarlarınız

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Çerez ayarlarını değiştir”/]

Çerez İzin Geçmişiniz

[borlabs-cookie type=”consent-history”/]

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

A. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ AMACI:

STUDEX İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.(“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz.

Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin temel politikaları arasında olup, şirketimiz varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Şirketimizin “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz:

STUDEX İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.
Valide-i Atik Mah. Allame Cad. No:70/1
34664 Üsküdar – İstanbul / Türkiye
İletişim:
Elektronik posta: info@studex.com.tr
Tel: +90 (212) 458 87 12-13

Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

B. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI:

Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliğine ilişkin politikası, KVK Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.
Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak niyetiyle;
• a. Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,
• b. Şirketimizi, internet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde,
• c. Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen diğer hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz;
• d. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
• c. Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.),
• d. Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi,
• e. Şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız,
• f. Şirketimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla işleyebilmek,
• g. Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri ve benzeri konularda bilgilendirmek,
• h. Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak,
• i. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
• j. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile aşağıda (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

C. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (B) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

D. ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİ:

KVK Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

E. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için aşağıdaki listelenen STUDEX İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ’nin bağlı olarak çalıştığı:
* STUDEX of Europe GmbH
İş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

F. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI:

Şirketimiz, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dâhilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

G. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI:

KVK Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz. Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak
• i. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için kanun çerçevesinde belirlenen miktarda ücret alınabilir.
• ii. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• f. KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Şirketimiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.

H. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ SÜRELER:

KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

İ. ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KANUNLAR GEREĞİ AÇIK RIZANIZ OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ DURUMLAR:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;
• i. Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
• ii. Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• iii. Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• iv. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• v. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• vi. Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

J. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMAK İÇİN:

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketimize iletebilirsiniz. Alternatif olarak dilerseniz, KVK Kanunu gereğince başvurunuzu yazılı olarak da Şirketimize iletebilirsiniz. Bunun için öncelikle https://www.studex.com.tr/kvkk adresindeki formu doldurarak imzalayınız. Ardından aşağıdaki yöntemlerden birini seçerek formu Şirketimize ulaştırınız;
• i. Talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren formun imzalı bir nüshasını;
STUDEX İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ, Valide-i Atik Mah. Allame Cad. No:70/1 Üsküdar İstanbul/Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici resmi belgeler (Örneğin kimlik fotokopisi) ile bizzat elden iletebilirsiniz.
• ii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici resmi belgeleri Noter kanalıyla gönderebilir veya
• iii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri elektronik ortamda; info@studex.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak,
• iv. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,
• Veri Sorumlusu olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.
Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

KVKK Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

Kullanılan Terminoloji Hakkında Not
Bu veri koruma ve gizlilik bildiriminde, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) göre aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

Kişisel bilgi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye (“veri sahibi“) ilişkin herhangi bir bilgi anlamına gelir. Kimliği belirlenebilir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya fiziksel, fizyolojik, söz konusu gerçek kişinin genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği.

Veri konusu kişisel verileri işlemeden sorumlu kontrolör tarafından işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü gerçek kişidir.

İşleme, toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, saklama, uyarlama veya değiştirme gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın, kişisel veriler veya kişisel veri grupları üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem dizisidir. , geri alma, danışma, kullanma, iletme yoluyla ifşa, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya kombinasyon, kısıtlama, silme veya imha.

İşleme süreci kısıtlaması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini sınırlamak amacıyla işaretlenmesidir.

Profil oluşturma kişisel verilerin, gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel yönlerin değerlendirilmesi, özellikle gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri ​​ile ilgili yönlerin analiz edilmesi veya tahmin edilmesi için kullanılmasını içeren herhangi bir otomatikleştirilmiş kişisel veri işleme biçimi anlamına gelir, ilgi alanları, güvenilirlik, davranış, konum veya hareketler.

Takma adlar, kişisel verilerin ayrı tutulmak ve tabi olmak kaydıyla, ek bilgi kullanılmadan kişisel verilerin belirli bir veri sahibi ile ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesidir. Kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesini sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemler alınması amacıyla bu şekilde işlenir.

Kontrolör, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurumu veya diğer organdır; Bu tür işlemenin amaçlarının ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet kanunları tarafından belirlendiği durumlarda, kontrolör veya onun atanmasına ilişkin özel kriterler Birlik veya üye Devlet kanunları tarafından sağlanabilir.

İşlemci, kontrolör adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurumu veya diğer organdır.

Alıcı, üçüncü kişi olsun veya olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurumu veya başka bir kuruluştur. Ancak, Birlik veya Üye Devlet hukukuna uygun olarak belirli bir soruşturma çerçevesinde kişisel verileri alabilen kamu makamları, alıcı olarak kabul edilmeyecektir; bu verilerin ilgili kamu makamları tarafından işlenmesi, işleme amaçlarına göre geçerli veri koruma kurallarına uygun olacaktır.

Üçüncü taraf, veri konusu, kontrolör, işleyici ve kontrolörün veya işleyicinin doğrudan yetkisi altında kişisel verileri işleme yetkisi olan kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurumu veya organıdır. veri.
Veri öznesinin rızası, veri öznesinin bir beyanla veya açık bir pozitif ayrımcılıkla verilerin işlenmesini kabul ettiğini belirten, özgürce verilen, spesifik, bilgilendirilmiş ve açık bir şekilde ifade edilmesidir. kendisiyle ilgili kişisel veriler.

Denetleyicinin Adı ve Adresi ve Veri Korumadan Sorumlu Taraf Bilgileri
Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri korumaya ilişkin diğer hükümler amaçları doğrultusunda denetleyici:
STUDEX İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.
Valide-i Atik Mah. Allame Cad. No:70/1
34664 Üsküdar – İstanbul / Türkiye
Telefon: 0212 458 87 12
Email: info@studex.com.tr
Web: studex.com.tr

Toplanan Veri Türleri

Bu web sitesinin kendisi tarafından veya üçüncü taraflar aracılığıyla topladığı kişisel veri türleri şunlardır: çerezler, kullanım verileri, hizmeti kullanırken iletilen ve/veya bir iletişim formu aracılığıyla girilen veriler, reklam için benzersiz cihaz tanımlayıcıları (örn. Kimlik veya IDFA). Toplanan her tür kişisel veriye ilişkin ayrıntılar, bu gizlilik politikasında veya veri toplamadan önce görüntülenen özel açıklama metinlerinde sağlanır.

Kişisel veriler, veri sahibi tarafından serbestçe sağlanabilir veya kullanım verileri olması durumunda, bu web sitesini kullanırken otomatik olarak toplanabilir. Aksi belirtilmedikçe, bu web sitesi tarafından talep edilen tüm veriler zorunludur ve bu verilerin sağlanmaması, bu web sitesinin hizmetlerini sunmasını imkansız kılabilir. Bu web sitesinin özellikle bazı verilerin zorunlu olmadığını belirttiği durumlarda, veri sahibi, hizmetin kullanılabilirliği veya işleyişi üzerinde herhangi bir sonuç olmaksızın bu verileri iletmemekte özgürdür. Hangi kişisel verilerin zorunlu olduğundan emin olmayan veri sahipleri STUDEX ile iletişime geçebilir.

Bu web sitesi veya bu web sitesi tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerin sahipleri tarafından çerezlerin – veya diğer analitik veya izleme araçlarının – kullanımı, burada açıklanan diğer amaçlara ek olarak, veri sahibinin ihtiyaç duyduğu hizmeti sağlama amacına hizmet eder. bu gizlilik politikasında veya çerez bilgilerinde.
Kullanıcılar, bu web sitesi aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan herhangi bir üçüncü kişi kişisel verisinden sorumludur ve bu web sitesine veri sağlamak için üçüncü kişinin rızasını aldıklarını teyit ederler.

Veri İşleme Modu

STUDEX, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamış olsa da, İnternet üzerinden veri aktarımlarının (örn. üçüncü şahısların erişimine karşı tamamen korumalıdır. Bu nedenle, her veri sahibi, kişisel verilerini bize alternatif yollarla, örn. telefonla.

Verilerinizin yetkisiz kişilerce kaybolmasına, yok edilmesine, erişilmesine, değiştirilmesine veya dağıtılmasına karşı web sitemizi ve diğer sistemlerimizi teknik ve organizasyonel önlemlerle güvence altına alıyoruz. Ancak düzenli kontrollere rağmen, tüm tehlikelere karşı tam koruma mümkün değildir.

Veri işleme, kesinlikle belirtilen amaçlarla ilgili organizasyonel prosedürler ve modlar izlenerek bilgisayarlar ve/veya BT tabanlı sistemler kullanılarak gerçekleştirilir. STUDEX’e ek olarak, bazı durumlarda verilere, gerekirse STUDEX tarafından veri işleyici olarak atanan üçüncü taraf teknik hizmet sağlayıcılar, posta taşıyıcıları, yer sağlayıcılar, BT şirketleri, iletişim ajansları gibi harici taraflar da erişebilir.

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

STUDEX, kişisel verileri yalnızca aşağıdakilerden en az birinin geçerli olması halinde işleyebilir:

 • Veri öznesi, kişisel verilerinin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesine izin vermiştir (Madde 6, I, ben, a GDPR);
 • veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için veya bir sözleşmeye girmeden önce veri sahibinin talebi üzerine adımlar atmak için işleme gereklidir (Madde 6 I bölüm b GDPR)
 • STUDEX’in tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uyum için işleme gereklidir (GDPR Madde 6 I böl. c);
 • veri konusunun veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için işlemenin gerekli olması (Madde 6 I böl.. d GDPR);
 • kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya STUDEX’e verilen resmi yetkinin kullanılması için işleme gereklidir (Madde 6 I böl. e GDPR);
 • STUDEX veya bir üçüncü şahıs tarafından izlenen meşru menfaatler için işleme gereklidir (GDPR Madde 6 I böl. f).

Her halükarda STUDEX, işleme için geçerli olan belirli yasal dayanağın açıklığa kavuşturulmasına memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Veri İşleme Yeri

Bu web sitesi İsviçre’de barındırılmaktadır. Veriler, STUDEX’te ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir. Veri sahipleri, aktarılan bu tür verilerin işlenme yeri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki ilgili paragrafları kontrol edebilir.

Saklama Süresi

Aksi açıkça belirtilmedikçe, STUDEX kişisel verileri açıklanan amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece saklar. Bu, yasal saklama yükümlülüklerine tabidir. Kişisel verilerin saklanma süresi düzenli olarak gözden geçirilmekte ve buna göre veriler silinmektedir.

STUDEX ile veri sahibi arasındaki bir sözleşmenin ifası ile ilgili amaçlarla toplanan kişisel veriler, söz konusu sözleşme tam olarak ifa edilene kadar saklanacaktır. STUDEX’in meşru menfaatleri doğrultusunda toplanan kişisel veriler, bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Veri sahipleri, bu gizlilik politikasının ilgili paragraflarında veya STUDEX ile iletişime geçerek STUDEX’in izlediği meşru menfaatlere ilişkin özel bilgiler bulabilir.

Buna ek olarak, STUDEX’in, söz konusu onay geri alınmadığı sürece, veri sahibi bu tür bir işlemeye izin verdiğinde, kişisel verileri daha uzun bir süre boyunca saklamasına izin verilebilir. Ayrıca STUDEX, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için veya bir makamın emriyle gerektiğinde kişisel verileri daha uzun süre saklamakla yükümlü olabilir.

Saklama süresi sona erdiğinde kişisel veriler silinir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresinin sona ermesinden sonra uygulanamaz.

Veri İşlemenin Amaçları

Kişisel veriler, STUDEX’in hizmetlerini sunabilmesi, yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, kendisinin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin hak ve menfaatlerini koruyabilmesi veya herhangi bir kötü niyetli veya hileli faaliyeti tespit edebilmesi için toplanmaktadır. Ayrıca, veriler şu amaçlarla toplanır: analitik, sorulanlara yanıt vermek için kullanıcılarla iletişim, harici platformlardan içerik görüntüleme ve SPAM koruması. Aşağıdaki paragraflarda, veri sahipleri, veri işleme amaçları ve her bir amaç için kullanılan kişisel veriler hakkında daha fazla bilgi bulacaktır.

Veri Sahibinin Hakları

İlke olarak, veri sahipleri Sanat uyarınca aşağıdaki yasal haklara sahiptir. 12 ve devamı GDPR, ilgili gereksinimlerin karşılanması koşuluyla:

 • STUDEX tarafından Art. 15 GDPR;
 • Md. 16 GDPR;
 • Sanat uyarınca kişisel verilerinin silinmesi hakkı. 17 GDPR (“unutulma hakkı”);
 • Kişisel verilerinin işlenmesini Art. 18 GDPR;
 • Madde uyarınca veri taşınabilirliği hakkı. 20 GDPR;
 • Madde uyarınca rızalarını geri çekme hakkı. 7 paragraf (3) GDPR;
 • 77 GDPR’ye göre bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı
 • İtiraz hakkı: Kişisel verilerin 6. paragrafa göre meşru menfaatlere dayalı olarak işlenmesi. 1 S. 1 litre f GDPR, Art. 21 GDPR, kendi özel durumlarıyla ilgili gerekçelerle.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki hizmetler kullanılarak toplanır:

Çerezler

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Çerezler, kullanıcının web tarayıcısına bir web sunucusu aracılığıyla gönderilen ve kullanıcının cihazında saklanan küçük metin dosyalarıdır. Birçok web sitesi ve sunucu çerez kullanır. Bazı çerezler “oturum çerezleri” olarak adlandırılır: Tarayıcı kapatıldığında tekrar kaldırılırlar. Diğerleri “kalıcı çerezler” olarak adlandırılır: Cihazda kalırlar ve ziyaret edilen web sitesinin veya sunucunun, kullanıcının bir sonraki ziyaretinde kullanıcının bireysel tarayıcısını tanımasına izin verirler. Benzersiz bir tanımlayıcıyla (“çerez kimliği”), veri konusunun tarayıcısı böylece diğerlerinden ayırt edilebilir ve tanımlanabilir.

Çerezlerin kullanımı sayesinde, bu web sitesini daha kullanıcı dostu hale getirebiliyor ve bilgilerimizi ve hizmetlerimizi kullanıcılarımız için optimize edebiliyoruz.
Web sitemizi ziyaret ederken, veri konusu çerezlerin (temel, harici medya, pazarlama ve istatistikler) kullanımı hakkında bir çerez başlığı aracılığıyla bilgilendirilir ve kullanılan kişisel verilerin işlenmesi için onayı alınır. gizlilik politikasına bir referans. Rıza, bu sayfanın üst kısmındaki tanımlama bilgisi ayarları aracılığıyla veri sahibi tarafından herhangi bir zamanda gelecekte etkili olacak şekilde geri çekilebilir.

Ayrıca veri sahibi, ziyaret ettiği web siteleri için çerez kullanımını kendi bireysel tarayıcı ayarları aracılığıyla kontrol edebilir. Veri sahibi, örneğin, web sitemiz aracılığıyla tanımlama bilgilerinin ayarlanmasını reddedebilir veya önceden ayarlanmış tanımlama bilgilerini silebilir. Bu, tüm popüler web tarayıcılarında mümkündür. Veri sahibi çerez kullanımını reddederse, bu web sitesinin tüm özelliklerini kullanamayabilir.

Borlabs Çerezleri

Bu web sitesi, Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Almanya (“Borlabs Çerezi”), çerez tercihlerinizi kaydetmek için iki temel çerez (“borlabsCookie” ve “borlabsCookieUnblockContent”) yerleştirir. Açıklanan işlem, Art’a göre gerçekleştirilir. Web sitesinin kullanıcıları için çerez tercihi yönetimi sağlamaya yönelik meşru menfaatimiz temelinde, Borlabs Cookie hiçbir kişisel veriyi işlemez. “borlabsCookie”, web sitesine erişirken seçtiğiniz tercihleri ​​saklar. “borlabsCookieUnblockContent” tanımlama bilgisi, her zaman otomatik olarak engellenmesini istediğiniz (harici) medyayı/içeriği depolar. Bu ayarları iptal etmek istiyorsanız, tarayıcınızdaki tanımlama bilgilerini silmeniz yeterlidir. Web sitesine tekrar girdiğinizde/yeniden yüklediğinizde, çerez tercihiniz tekrar sorulacaktır.

Matomo Analytics IP Anonimleştirme ile
Matomo Analytics, açık kaynaklı bir web analiz aracıdır (“Matomo”). Web sitemizin kullanımını analiz etmek ve geliştirmek için kullanılır. Bu, kişisel verilerin Sanat uyarınca açıklanan işlenmesine yönelik meşru menfaattir. 6 paragraf 1 S. 1 litre f) GDPR.
Matomo, toplanan verileri yalnızca İsviçre’deki ev sahibimizin sunucularında saklar. Bunları üçüncü taraflarla paylaşmayız.
Ayrıca bu web sitesinde IP anonimleştirme etkinleştirilerek kullanıcıların IP adreslerinin kısaltılması sağlanmaktadır.

İşlenen kişisel veriler: çerezler; Kullanım verisi
İşleme yeri: İsviçre; gizlilik bilgileri; Bu sayfanın üst kısmındaki “Çerez ayarlarını değiştir” düğmesini kullanarak devre dışı bırakın.

IP Anonimleştirme ile Google Analytics

Google Analytics, bu web sitesine erişilen konuma (“Google”) bağlı olarak Google LLC veya Google Ireland Limited tarafından sağlanan bir web analiz hizmetidir. Google, toplanan verileri bu Web Sitesinin kullanımını izlemek ve incelemek, faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve bunları diğer Google hizmetleriyle paylaşmak için kullanır. Bu, kişisel verilerin Sanat uyarınca açıklanan işlenmesine yönelik meşru menfaattir. 6 paragraf 1 S. 1 litre f) GDPR. Google, toplanan verileri kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için kullanabilir. Google Analytics’in bu entegrasyonu, kullanıcının IP adresini anonimleştirir. Bu, Avrupa Birliği’ne üye devletlerdeki veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf diğer ülkelerdeki kullanıcıların IP adreslerini kısaltarak çalışır. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi bir Google sunucusuna gönderilir ve ABD içinde kısaltılır.

İşlenen kişisel veriler: çerezler; Kullanım verisi
İşleme yeri: ABD ve/veya İrlanda; Gizlilik Politikası, Vazgeçme

Google Reklamları

Google Reklamları, bu web sitesine erişilen konuma (“Google”) bağlı olarak, Google LLC veya Google Ireland Limited tarafından sağlanan ve reklam verenin Google arama motoru sonuçlarına ve Google reklam ağına reklam yerleştirmesine olanak sağlayan bir İnternet reklamcılığı hizmetidir. Google Reklamları, bir reklam verenin, Google’ın arama sonuçlarındaki bir reklamın yalnızca, kullanıcı anahtar kelimeyle alakalı bir arama sonucu almak için arama motorunu kullanıyorsa, yardımıyla belirli anahtar kelimeleri önceden tanımlamasına olanak tanır. Google Reklam Ağı’nda reklamlar, önceden tanımlanmış anahtar kelimeler dikkate alınarak otomatik bir algoritma kullanılarak alakalı web sitelerine dağıtılır.

Google Reklamlarının amacı, üçüncü şahısların web sitelerinde ve arama motoru Google’ın arama motoru sonuçlarında ilgili reklamlara yer verilerek web sitemizin tanıtılmasıdır. Bu, kişisel verilerin Sanat uyarınca açıklanan işlenmesine yönelik meşru menfaattir. 6 paragraf 1 S. 1 litre f) GDPR.

Toplanan veriler ve bilgiler Google tarafından web sitemiz için ziyaret istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri, her bir Google reklamının başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve gelecekte Google reklamlarımızı optimize etmek için Google Ads aracılığıyla hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını belirlemek için kullanılır. Ne şirketimiz ne de diğer Google Ads reklamverenleri, Google’dan veri sahibini tanımlayabilecek bilgiler almaz.

Kişisel bilgiler, ör. veri sahibi tarafından ziyaret edilen web siteleri saklanır. Böylece, bir veri sahibi web sitemizi her ziyaret ettiğinde, veri sahibi tarafından kullanılan İnternet erişiminin IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Google’a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde saklanır. Google, bu teknik prosedür aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara iletebilir.

İşlenen kişisel veriler: çerezler; Kullanım verisi

İşleme yeri: ABD ve/veya İrlanda; Gizlilik Politikası, Vazgeçme

YouTube

YouTube, YouTube LLC (“YouTube”), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD tarafından sağlanan bir hizmettir. YouTube LLC, Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’nın bir yan kuruluşudur.

YouTube videolarımız, harici medyayı görüntülemek için çerez kutusunda izin vermediğiniz veya bir videoyu oynatmak için bireysel olarak izin vermediğiniz sürece, bir kullanıcı olarak sizinle ilgili hiçbir veri YouTube’a aktarılmayacak şekilde web sitemize entegre edilmiştir. Aşağıda listelenen veriler yalnızca sizin onayınız ile aktarılacaktır. Bu veri iletimi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

YouTube’u entegre ederek, web sitemizde çeşitli videoları doğrudan web sitemizde izleyebilmeniz için size sunma amacını sürdürüyoruz.

Burada açıklanan kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı Art. 6 paragraf 1 bölüm f) GDPR. Gerekli meşru menfaatimiz, YouTube’un sunduğu büyük faydada yatmaktadır. Harici videoları entegre ederek sunucu yükümüzü azaltıyoruz ve ilgili kaynakları başka yerlerde kullanabiliyoruz. Diğer şeylerin yanı sıra bu, sunucularımızın kararlılığını artırmaya hizmet eder.

YouTube videoları yüklenirken, YouTube veya Google bilgi toplayabilir (kişisel veriler dahil) ve bunları işleyebilir. YouTube veya Google’ın da bilgileri üçüncü bir ülkedeki bir sunucuya ilettiği göz ardı edilemez.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde YouTube, web sitemizin ilgili sayfasına eriştiğiniz bilgisini alır. Bu, YouTube’un oturum açmanız için bir kullanıcı hesabı sağlayıp sağlamadığına veya herhangi bir kullanıcı hesabı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Google’da oturum açtıysanız, verileriniz doğrudan hesabınıza atanacaktır. YouTube’daki profilinizle ilişkilendirmeyi istemiyorsanız, düğmeyi etkinleştirmeden önce oturumu kapatmalısınız.

YouTube, verilerinizi kullanım profilleri olarak saklar ve bunları reklam, pazar araştırması ve/veya web sitesinin talebe yönelik tasarımı amacıyla kullanır. Bu tür bir değerlendirme, özellikle (oturum açmamış kullanıcılar için bile) özel reklamların sağlanması ve sosyal ağın diğer kullanıcılarını web sitemizdeki faaliyetleriniz hakkında bilgilendirmek için yapılır. YouTube ile iletişime geçmeniz gereken bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz etme hakkınız vardır.

İşlenen kişisel veriler: çerezler; Kullanım verisi

İşleme yeri: ABD; Gizlilik Politikası, Vazgeçme

Google Haritalar

Google Haritalar, coğrafi bilgileri görsel olarak görüntülemek için etkileşimli haritaların görüntülenmesi için bu web sitesine erişilen konuma bağlı olarak (“Google”) Google LLC veya Google Ireland Limited tarafından sağlanan bir web hizmetidir. Bu hizmeti kullandığınızda, onları bulmanız veya yol tarifi almanız daha kolay olacak şekilde STUDEX ortaklarımızın konumları size gösterilecektir. Bu, kişisel verilerin Sanat uyarınca açıklanan işlenmesine yönelik meşru menfaattir. 6 paragraf 1 S. 1 bölüm f) GDPR.

Google Haritalar haritasının entegre edildiği sayfaları ziyaret ettiğinizde, web sitemizi kullanımınızla ilgili veriler (IP adresiniz gibi) Google’a iletilecek ve sunucularında saklanacaktır. Bu, verilerin ABD’deki Google LLC sunucularına iletilmesini de içerebilir. Bu, Google’ın oturum açmanız için bir kullanıcı hesabı sağlayıp sağlamadığına veya bir kullanıcı hesabı olup olmadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Google’da oturum açtıysanız, verileriniz doğrudan hesabınızla ilişkilendirilecektir. Verilerinizin Google profilinizle ilişkilendirilmesini önlemek için web sitemize erişmeden önce oturumunuzu kapatmalısınız. Google, verilerinizi (oturum açmamış kullanıcılar için bile) kullanım profilleri olarak saklar ve analiz eder.

İşlenen kişisel veriler: çerezler; Kullanım verisi

İşleme yeri: ABD; Gizlilik Politikası, Vazgeçme

Google Yazı Tipleri

Google Yazı Tipleri, bu web sitesine erişilen konuma bağlı olarak (“Google”) Google LLC veya Google Ireland Limited tarafından sağlanan ve harici yazı tiplerini kullanmamızı sağlayan bir hizmettir. Bu amaçla, web sitemize eriştiğinizde web tarayıcınız tarafından gerekli Google Yazı Tipi tarayıcı önbelleğine yüklenir. Bu, tarayıcınızın metinlerimizi görsel olarak geliştirilmiş bir şekilde gösterebilmesi için gereklidir. Tarayıcınız bu özelliği desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından varsayılan bir ekran yazı tipi kullanılacaktır.

Bu web yazı tiplerini entegre etmek için bir sunucuyla, genellikle ABD’deki bir Google sunucusuyla bağlantı kurulur. Bu, sunucunun hangi web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi bilmesini sağlar. Cihazınızın tarayıcısının IP adresi de Google tarafından saklanmaktadır. Google Web Yazı Tipleri aracılığıyla Google tarafından toplanan ve işlenen verilerin kapsamı ve daha fazla kullanımı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.
Google Web Yazı Tiplerini optimizasyon amacıyla, özellikle de web sitemizin kullanımını sizin için iyileştirmek ve tasarımını daha kullanıcı dostu hale getirmek için kullanıyoruz. Bu aynı zamanda yukarıdaki verilerin üçüncü taraf sağlayıcı tarafından işlenmesine yönelik meşru menfaatimizdir. Yasal dayanak Sanattır. 6 paragraf 1 S. 1 bölüm f) GDPR.

İşlenen Kişisel Veriler: kullanım verileri, hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli veri türleri

İşleme yeri: ABD; Gizlilik Politikası

Facebook Reklamları

Facebook Reklamları, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (“Facebook”) tarafından sağlanan ve reklamverenlerin Facebook platformunda ve Facebook reklam ağında reklam görüntülemesine olanak sağlayan bir hizmettir . Reklamverenler hedef gruplarını belirli kategorilere göre seçebilirler.

Facebook Reklamlarının amacı, Facebook’ta ve Facebook reklam ağında ilgi alanına dayalı reklamlar göstererek web sitemizin reklamını yapmaktır. Bu, kişisel verilerin Sanat uyarınca açıklanan işlenmesine yönelik meşru menfaattir. 6 paragraf 1 S. 1 litre f) GDPR.

Toplanan veriler, Facebook tarafından web sitemiz için ziyaret istatistiklerini derlemek için kullanılır. Bu, örneğin Facebook reklamları aracılığıyla bize yönlendirilen kullanıcı sayısını belirlememize, yani reklamlarımızı gelecek için optimize etmek üzere ilgili reklamın başarısını veya başarısızlığını değerlendirmemize olanak tanır.
Web sitemizde bir Facebook pikseli kullanmıyoruz ve yeniden pazarlama seçeneklerini kullanmıyoruz.

İşlenen kişisel veriler: çerezler, kullanım verileri

İşleme yeri: ABD; Gizlilik Politikası, Vazgeçme

Sosyal Medya Bağlantıları
Web sitemizde aşağıdaki çevrimiçi hizmetler (“sosyal medya”) için düğmeler kullanıyoruz:

 • Instagram
 • Twitter
 • Pinterest

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde verilerinizin korunmasını artırmak için, bu düğmeler yalnızca bir HTML bağlantısı kullanılarak sayfaya entegre edilmiştir. Bu tür bir entegrasyon, web sitemizin bu tür düğmeleri içeren bir sayfasını ziyaret ettiğinizde, bu çevrimiçi hizmetlerin sunucularıyla henüz bağlantı kurulmamasını sağlar. Bu düğmelerden birine tıklarsanız, yeni bir tarayıcı penceresi açılır ve oradaki eklentilerle etkileşimde bulunabileceğiniz çevrimiçi hizmetin sayfasını çağırır (muhtemelen oturum açma verilerinizi girdikten sonra).
Verilerin ilgili sosyal medya tarafından toplanmasının, işlenmesinin ve kullanılmasının amacı ve kapsamı, bu konudaki haklarınız ve gizliliğinizi koruma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikalarına bakın.

İşlenen kişisel veriler: kullanım verileri

İşleme yeri: ABD

İletişim Formu

Kullanıcılar, iletişim formunu verileriyle doldurarak, bu web sitesine bilgilerini sorgulara yanıt vermek için kullanma yetkisi verir. İletişim formu eklentisi olarak, Rock Lobster, LLC, Japonya’dan bir eklenti olan Contact Form 7’yi kullanıyoruz. Bu eklenti, kullanıcı tarafından girilen kişisel verilerle birlikte STUDEX’e bir e-posta gönderir.

İletişimin bir parçası olarak sağladığınız kişisel verileri işlemenin yasal dayanağı Art’tır. 6 paragraf 1 bölüm b) GDPR.

İşlenen kişisel veriler: ad, soyad, şirket adı, adres, e-posta, telefon

İşleme yeri: İsviçre

İletişim Formu 7 Görsel Captcha

İletişim Formu 7 KC Computing, Kennewick, Washington, ABD’den bir eklenti olan Image Captcha, verilerin web sitemize (örneğin bir iletişim formuna) bir insan tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı girildiğini kontrol etmek için kullanılır. Bu amaçla Contact Form 7 Image Captcha, web sitesi ziyaretçisinin davranışını çeşitli özelliklere göre analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi web sitesine girer girmez otomatik olarak başlar. Analiz için Contact Form 7 Image Captcha çeşitli bilgileri değerlendirir.

Bu Contact Form 7 Image Captcha analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçileri, web sitesi etkileşimlerinin bir analizinin yapıldığı konusunda açıkça bilgilendirilmez.Veri işleme, Art. 6 paragraf 1 litre GDPR. STUDEX, web tekliflerini kötü amaçlı otomatik casusluktan ve SPAM’den korumak konusunda meşru bir menfaate sahiptir.

İşlenen kişisel veriler: kullanım verileri

İşleme yeri: İsviçre

Bu Veri Koruma ve Gizlilik Politikası, STUDEX’in hukuk departmanı tarafından oluşturulmuştur.

Kullanım Koşullarımızı ve diğer Yasal Bilgilerimizi burada bulabilirsiniz.